Monthly archives: פברואר 2012

Entries found: 1

מנהיגות השופטים הנביאים

מאת שמואל אייזנברג (לא מוגה) נא לחשוב על הדברים ולהגיע מוכנים כאשר עוסקים  בשאלת המנהיגים בישראל במקרא צריך לשים לב לזה שכל סוגי המנהיגות הם […]

להמשך...

2012 © האקדמיה למקרא