Monthly archives: יוני 2012

Entries found: 2

נושאים להתבוננות בפרשת 'פלגש בגבעה' חלק ב'

פרקי פילגש בגבעה במקרא 1. למה יצאו למלחמה' כלומר מדוע נדרשה מייד מלחמה ושליפת חרב? 2. למה הרגו בסוף את רוב שבט בנימין ולא רק […]

להמשך...

נושאים לעיון בפרשת 'פלגש בגבעה' – חלק א'

מהי פילגש?  והאם זה דבר ראוי? בפרשה זו נקרא האיש 'אשהּ' (עם דגש בה') ולאחר מותה נקרא 'אדוניה' לצד 'איש האשה הנרצחה'. אבי הפלגש נקרא […]

להמשך...

2012 © האקדמיה למקרא