Monthly archives: יולי 2012

Entries found: 3

התוצאות של מעשה פילגש בגבעה

[מתומלל לפני עריכה] "ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה: ויבא העם בית אל  וישבו שם עד הערב לפני האלהים […]

להמשך...

סיכום פרשת אבימלך

[מתומלל לפני עריכה] בהמשך לשאלות העיון, נסכם עתה את פרשת אבימלך: מה  הביאור  במשל העצים של יותם ? מה רמז בזה שהזית התאנה והגפן  אמרו […]

להמשך...

מנהיגותו של שמואל הנביא

תמלול מתוך השיעור, לפני עריכה. בסוף תקופת השופטים שפט את ישראל שמואל הנביא שהיה שופט מסוג שונה ובשתי דברים  היה שונה מכל השופטים שהיו לפניו […]

להמשך...

2012 © האקדמיה למקרא