Monthly archives: אפריל 2013

Entries found: 1

שאלות לדיון במעשה הגבעונים ובני שאול [שמואל ב' כ"א]

מה עשה שאול לגבעונים ולמה עשה זאת ? האם המעשה היה מוצדק מבחינתו ? למה לא נענש שאול בחייו וה' חיכה לעונש עד סוף ימי […]

להמשך...

2012 © האקדמיה למקרא