Monthly archives: נובמבר 2012

Entries found: 1

חכמים אל תתייאשו מן הפשט

בהמשך להרצאה בוידאו "עריכה תורנית" חלק ב' להלן תמלול חלק מההרצאה. ריבוי הדעות בבית המדרש ומגוון תפיסות העולם התורניות של בואי שעריו הם חלק בלתי נפרד ממהותו […]

להמשך...

2012 © בית המדרש של הרב אליהו סולוביציק