שאלות לדיון במעשה הגבעונים ובני שאול [שמואל ב' כ"א]

 1. מה עשה שאול לגבעונים ולמה עשה זאת ?
 2. האם המעשה היה מוצדק מבחינתו ?
 3. למה לא נענש שאול בחייו וה' חיכה לעונש עד סוף ימי דוד ?
 4. נאמר בפסוק "ויבקש שאול להכותם בקנאותו לבני ישראל ויהודה" איזה קנאות היה ?
 5. על מה היה חרון אף ה' שהיו לא מוסריים כלפי אומות העולם או שעברו על שבועת יהושוע ?
 6. אמרו הגבעונים "והוקענום לה' בגבעת שאול בחיר ה'" למה הם מדגישים ששאול הוא בחיר ה' ?
 7. האם דוד עבר על השבוע שהשביע אותו שאול (ש"א כד כא) "ועתה השבעה לי בה' אם תכרית את זרעי אחרי ואם תשמיד את שמי מבית אבי: וישבע דוד לשאול…" ואם לא למה לא ?
 8. האם ניתן ללמוד מכך שלמיכל היו חמש ילדים כמה שנים ברח דוד משאול ?
 9. למה רצפה בת איה נשארה לשמור עליהם רק "עד ניתך מים עליהם מן השמים" ?
 10. נאמר "ויגד לדוד את אשר עשתה רצפה בת איה פלגש שאול" מה זה המשמעות שהמעשה הוגד לדוד ?
 11. לאחר שדוד קבר את עצמות המוקעים נאמר "ויעתר ה' לארץ אחרי כן" האם יש קשר בין הקבורה לכפרה ?
 12. נאמר בפרשה לאחריה "ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים ויך אלחנן בן יערי בית הלחמי את גלית הגיתי ועץ חניתו כמנוד אורגים" מה הביאור בסיפור האם כמו התרגום שמדובר על דוד או כמו דברי הימים שהיה אחי גלית(כ' ה) או ביאור אחר?
 • תגובות
 • הפניות למאמר
 • אודות המאמר
הוספת תגובה

תאריך 10/04/2013
קטגוריה שאול, שמואל
מאת שמואל אייזנברג

שמואל איינברג

לכל המאמרים של הכותב

2012 © האקדמיה למקרא